Randitime ingyenes társkereső, a társkereső oldalak krémje

Adatvédelmi szabályzat és Felhasználási feltételek

I. Adatkezelési szabályzat

 
1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a www.RandiTime.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya; a szabályzat módosításáról a szolgáltató a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.RandiTime.hu oldalon található hivatkozás vezet.

  
2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a www.RandiTime.hu oldalon történő közösségépítés, ismerősök gyűjtése, valamint a felhasználók azonosítása az alábbiak szerint:

- A regisztráció során megadott e-mail cím a kapcsolattartást,

- A választott becenév és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását,

- Az adatlapon megadott adatok a közösségépítést, ismerősök gyűjtését, és a velük való kapcsolattartást, a csevegésben való részvételt szolgálják.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.


3. Regisztráció

A regisztráció a Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint a szolgáltatás igénybe vételének feltétele. Ennek során a felhasználó az alábbi adatokat adja meg:

Felhasználói név: a későbbiekben ez jelenik meg a csevegés során, ezáltal lehetséges a felhasználó azonosítása.

E-mail cím és jelszó: megadott e-mail cím nem publikus, vagyis nem fog megjelenni sehol az oldalon, csak az esetleges aktiváláshoz szükséges adatot tartalmazó levél, valamint a rendszer használata során keletkező értesítések fognak erre az e-mail címre érkezni. A jelszó a felhasználó azonosítására szolgál.

Személyes adatok: A regisztrációs oldalon csillaggal jelölt mezők megadása kötelező, egyéb adatok megadása szabadon választott. Minden megadott adat célja a társkeresés elősegítése.


4. Felhasználói adatlap, profil létrehozása és módosítása

A megadott személyes adatokat a felhasználó bármikor módosíthatja (kivételt a felhasználói név képez), vagy törlését kezdeményezheti. Tekintettel arra, hogy a törlés után minden adat véglegesen elvész, a törlés adminisztrációs ellenőrzés után történhet csak meg. Amennyiben a törlés kezdeményezésének időpontjában a felhasználóval kapcsolatban, jogi lépéseket maga után vonható illegális tevékenységre utaló magatartás gyanúja tapasztalható, illetve erre érkezett bejelentés, illetve hatósági megkeresés, megtesszük a szükséges lépéseket, és a profilhoz tartozó adatokat felfüggesztett státuszban tároljuk. Amennyiben nincs jogszabály sértésre utaló jel, illetve megkeresés, a profilt és minden kapcsolódó adatot véglegesen és visszavonhatatlanul törlünk a rendszerből.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatlapok tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról, legkésőbb azok életbe lépését megelőzően egy héttel, a szolgáltató a felhasználókat e-mailben, valamint a bejelentkezéskor megjelenő főoldalon tájékoztatja.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről a Szolgáltató minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

 
5. Technikai adatok kezelése

Az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő időpontjában, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

 
6. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat a szolgáltató csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

 
7. Az adatok szolgáltató általi felhasználása

A szolgáltató a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a szolgáltatás nyújtása céljából használja fel. Az elsődleges szolgáltatás – ismerősök gyűjtése, közösségépítés – igénybe vétele során az adatkezelés automatizált, számítástechnikai rendszeren keresztül, emberi beavatkozás nélkül történik. Ebben az esetben a Szolgáltató az adatokhoz egyedileg nem fér hozzá.

Egyes szolgáltatások esetében, vagy a felhasználó egyedi kéréseinek, panaszainak vizsgálata során a Szolgáltató a felhasználó adatait a felhasználó által ismert és jóváhagyott módon felhasználja.
A 4. pont alapján rögzített technikai adatokat a Szolgáltató összesítve, statisztikai célokra felhasználja.

A II. fejezetben foglalt esetekben a szolgáltató jogosult adatok felhasználására, különösen, ha a felhasználó jogellenes magatartást tanúsít.

Az szolgáltató jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő értesítéseket küldjön, mely nem hirdetés, hanem a szolgáltatással kapcsolatos eseményeket, híreket tartalmazza. A felhasználónak lehetősége van az értesítésekről leiratkozni, erről tájékozódhat az értesítésben található leiratkozás linken keresztül, vagy leiratkozhat az oldalon belépve a Beállítások-Értesítések menüpontban, vagy teljességgel az email üzeneteket, vagy szintén a Beállítások-Értesítések menüpontban teljességgel leiratkozhat az oldalról, illetve a hírlevélről leiratkozhat az oldalon található Kapcsolat gombon keresztül üzenve a szolgáltatónak, vagy direkt email üzenetben kérve a leiratkozást az support@randitime.hu e-mail címen is.

 
8. Reklámozási célú adatkezelés

Figyelemmel arra, hogy a weboldal szolgáltatásai ingyenesek, a szolgáltató az oldalt reklámozási tevékenység útján tartja fenn. Mindezek alapján a felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a hírlevélben reklámot helyezzen el. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre csak reklámot tartalmazó levelet küldjön, ezt a felhasználó utólag megtilthatja a levél alján található "Leiratkozás" hivatkozásra kattintva.

 
9. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén

Amennyiben az adatkezelő, mint szolgáltató a Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint a www.RandiTime.hu oldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal, az adatkezelések összekapcsolására csak az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor. Hozzájárulás hiányában az egyes adatkezelések a felhasználó adatai tekintetében nem kapcsolódhatnak össze, abban az esetben sem, ha a felhasználó mindkét adatkezelésben ugyanazon adatokkal szerepel.

 
10. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait az 5. pontban meghatározott módon helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a szolgáltatótól kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait módosítsa, vagy teljes adatlapjának törlését az 5. pontban foglaltak szerint kezdeményezze. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.

A szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

 
11. Adatbiztonság

A szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 
12. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben a felhasználó adatlapja a törlési kérelem befogadását követően az adminisztrátor által törlésre kerül, az adatokat a szolgáltató rendszeréből véglegesen törlődnek. A felhasználó saját adatainak törlését bármikor kezdeményezheti, mely az 5. pontban foglaltak szerint történik meg.

 
13. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. 

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:
-    Panaszával fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki a panaszt kivizsgálja;
-    Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben a Szolgáltató 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;
-    Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz;
-    Bírósági úton érvényesítheti igényét.
A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a felhasználó a szolgáltatónak való jelzésen túl fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

 

II. Felhasználási feltételek


1. A Felhasználási feltételek hatálya

Jelen "Felhasználási feltételek" a www.RandiTime.hu címen elérhető honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.RandiTime.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

 
2. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása

A www.RandiTime.hu oldal internetes társkereséshez nyújt felületet, és ehhez kapcsolódó közösségi szolgáltatásokat nyújt.(Ide tartozik, az oldalon elérhető funkciók köre, illetve a levél értesítések a felhasználó által megadott e-mail címre az érkezett üzenetekről, a fontos változásokról, szabálysértésről, törlésről, feltétel változásokról stb történő értesítések.)

 
3. A Felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben, vagy a bejelentkezéskor megjelenő oldalon tájékoztatja.

 
4. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, regisztráció

A szolgáltatás igénybevételének, és a regisztrációnak feltétele, a jogképesség, illetve ezen Adatkezelési szabályzat, és felhasználási feltételek részletes megismerése és teljes körű elfogadása! A regisztrációval egyértelműen kijelented, hogy mindenben megfelelsz ezen szabályzatnak, és feltételeknek, és elfogadod azokat!

Az oldal szolgáltatásait csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. Regisztrálni, így a közösség tagjává válni csak természetes személyek jogosultak. A regisztrációs lapon megjelölt adatokat kötelező megadni.

Alkalmasság: 16 éves vagy idősebb kell hogy legyél hogy tagja legyél a RandiTime.hu-nak vagy hogy használd a weboldalt. A tagság a szolgáltatásra nézve semmis, ahol tiltott (magyarul nem minden szolgáltatás érhető el). 
A regisztráció feltétele a jogképesség. Amennyiben bármely okból nem vagy jogképes, a törvény értelmében ezen feltételek elfogadására nem vagy alkalmas, így nem regisztrálhatsz az oldalra! 

Azzal hogy használod a weboldalt, kijelented és kezességet vállalsz arról, hogy rendelkezel a jogokkal és képességgel, hogy megkösd ezt a megállapodást és hogy betartod a megállapodásban leírt feltételeket. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy ennek nem felelsz meg, az adatlapodat töröljük a rendszerből. (Szabálysértő adatlapot, a 2. pontban foglaltak szerinti elérhetőségeinken jelezheted.)
 
Ez az egyezmény mindaddig fennmarad teljes jogerőn és hatállyal amíg használod a weboldalt, és/ vagy tag vagy. Bármikor megszüntetheted a tagságodat, bármilyen okkal követve az utasításokat. Az opciók lapfül alatt, vagy amennyiben ez bármilyen okból akadályba ütközik a megszüntetést írásban és e-mailben is kezdeményezheted.

A regisztrációt követően a Szolgáltató aktiváló linket küldhet a megadott e-mail címre. Ez esetben a regisztráció csak a linkre kattintással válik befejezetté.
 
Minden feltöltött tartalomért, a felhasználó a felelős, az abból eredő károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget, illegális tevékenység, és feltöltött tartalom esetén, szolgáltató jogi lépéseket tesz!

Amennyiben bármelyik pontot nem érted, vagy azzal nem értesz egyet, esetleg annak nem felelsz meg NE regisztrálj az oldalra! Keress meg minket kérdéseiddel!


5. Jelszó-használat, biztonság

A felhasználó jelszava legalább négy karakter, nyilvánossági fokozata rögzített, azt csak a felhasználó ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, "erős" jelszót választani, és azt titokban tartani. A jelszó erősségét növeli:

- Ha a jelszó nem a felhasználóra jellemző szó (pl. keresztnév, becenév),

- Ha a jelszó hat karakternél hosszabb,

- Ha a jelszó tartalmaz kis- és nagybetűt, számot, egyéb szimbólumot.

A szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette.

Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását, és a "jelszó emlékeztető" használatát követően a rendszer a regisztráció során megadott e-mail címre automatikusan elküldi azt. Hibásan megadott e-mail cím esetén a regisztráció visszaállítására nincs lehetőség.

 
6. A fiktív felhasználókra vonatkozó szabályok

Ha a Szolgáltató saját hatáskörben vagy más jelzése alapján észleli, hogy a Felhasználó által megadott adatok vélhetően nem a valódi Felhasználót azonosítják, illetve a megadott adatok nem valódiak, jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni.

 
7. A regisztráció törlése

A felhasználó bármikor kezdeményezheti  regisztrációjának törlését. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt jelen Felhasználási feltételek, vagy jogszabály kizárja.

 
8. Az oldal szolgáltatásai

A regisztrációt követően a felhasználó jogosult az oldal szolgáltatásait igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy - a 4. pontban foglaltaknak megfelelően - a szolgáltatások körét módosítsa.

Profil létrehozása: A felhasználó szabadon hozhatja létre saját profilját, adhatja meg adatait. Ennek során az adatkezelésre az Adatkezelési szabályzat az irányadó.

Képfeltöltés: A felhasználó saját adatlapjára köteles minimum egy valódi (Őt ábrázoló) fényképeket felölteni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a feltöltést feltételekhez kösse, különösen a fájlok méretét, formátumát illetően. A felhasználó képén csak a tag szerepelhet. Állat, növény, tárgy képmása nem szerepelhet a képen, más személyé sem.

Közösségépítés: A felhasználó jogosult a többi felhasználó között megadott szempontok alapján keresni. A felhasználó jogosult más felhasználót "barátnak" jelölni, vagy tiltólistára tenni.

Levelezés: A felhasználó jogosult más tagokkal levelezni. A kapott levelekről a felhasználót időközönként e-mailben értesíthetjük. A levelezés közvetlen, a címzett és a feladó között folytatott, mások számára nem látható kommunikáció.

Egyéb szolgáltatások: A szolgáltató folyamatosan törekszik olyan szolgáltatások bevezetésére, amelyek a felhasználók számára az oldal használatát egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik. Ennek érdekében az oldalt olyan szolgáltatásokkal próbája bővíteni, amelyek elősegítik a hatékony, informatív használatot.

 
9. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

Az oldal teljesen politikamentes, ezért mindennemű erre utaló vagy erről a témáról szóló felhasználói tartalmat felszólítás nélkül törlünk, különösképpen indulatokat gerjesztő esetben a felhasználót magát is eltávolítjuk a rendszerből.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

- Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;

- Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;

- Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;

- Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;

- Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;

- Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;

- Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt - függetlenül annak felhasználói minőségétől - valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

- Tartózkodni kéretlen levelek ("spam"), vagy lánclevelek ("hoax") küldésétől;

- Tartózkodni körlevelek küldésétől;

- Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;

- Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

- Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;

- Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

- Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

- Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

- Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl a szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja az oldalon, valamint a regisztrációnál elfogadott a legördülő menüben megjelenő regisztrációs feltételekben.
A fentiek megszegése előzetes figyelmeztetés nélkül, a felhasználó végleges eltávolítását vonhatja maga után.

 
10. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának azonnali törlésére. Amennyiben jogsértés miatt eljárás indul, a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti - így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja -, kérheti a szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

 
11. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.

A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A szolgáltató nem felelős a felhasználó adatainak felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.

A szolgáltató a szolgáltatás ingyenességére való tekintettel felhasználó regisztrációját előzetes indoklás és figyelmeztetés nélkül törölheti, saját belátása szerint. Az ebből eredő kellemetlenségekért, károkért felelősséget nem vállal. (Amennyibe ezen vagy bármely más feltételt nem fogadja el, felszólítjuk, hogy NE vegye igénybe az oldal szolgáltatásait, NE regisztráljon, illetve kezdeményezze regisztrációja eltávolítását!)

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.


12. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. 

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

-    Panaszával fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki a panaszt kivizsgálja;
-    Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben a Szolgáltató 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;
-    Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz;
-    Bírósági úton érvényesítheti igényét.
A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a felhasználó a szolgáltatónak való jelzésen túl fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.


13. Sütik (cookie-k) kezelése

Weboldalunkon sütiket használunk. A sütik alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a legtöbbet tudjuk kihozni a weboldalunkból. Szinte minden weboldal használja őket. A sütik az Ön preferenciáit és egyéb olyan információkat tárolnak, amelyek segítenek hatékonyabbá tenni a weboldalunkat – de ne aggódjon, az oldalon keresztül semmi olyan információt nem gyűjtünk Önről, mely alapján személye beazonosítható lenne! A sütikkel kapcsolatos további információkat, és a böngészőben történő beállítások leírását itt találja: http://www.aboutcookies.org/

Kérjük, hogy a tájékoztatót a weboldal használata előtt szíveskedjen elolvasni. A weboldal látogatása során a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíthetjük a felhasználó adatit, úgy, mint a látogatás időpontját, a felhasználó IP címét, a megtekintett oldal címét, az előzőleg látogatott oldal címét és a felhasználó böngészőjének típusát.

Ha Ön a weboldalon keresztül megadja személyes adatait, vagy szolgáltatást vesz igénybe, akkor azokat azzal összefüggésben, a szolgáltatás nyújtása, továbbá a szolgáltatások fejlesztése érdekében kezeljük és legfeljebb addig, amíg az a szolgáltatás nyújtása szempontjából szükséges, vagy azzal kapcsolatban igény keletkezhet. A különböző célú adatkezelések időtartama eltérő lehet; az adatkezelés időtartamát annak célja határozza meg.

Személyes adatai biztonsága érdekében ésszerű technikai és szervezési intézkedéseket teszünk.

A www.RandiTime.hu jogosult a jelen adatvédelmi szabályzatot a felhasználók tájékoztatásával egyoldalúan módosítani. A www.RandiTime.hu a felhasználókat a jelen adatvédelmi szabályzat útján, annak módosításával is tájékoztathatja a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bekövetkezett feltételek esetleges változásáról.


14. Külső partnerek hirdetései

DoubleClick DART Cookie 
.:: A Google, mint harmadik fél értékesítő, cookiekat használ a www.RandiTime.hu oldalon.
.:: A DART cookie használata lehetővé teszi a googlenak, hogy reklámokat helyezzen el a felhasználó oldallátogatásai alapján.
.:: A felhasználók letilthatják a DART cookie használatát a "Google ad and content network privacy policy" oldalon, a következő URL-en: - http://www.google.com/privacy_ads.html 

Egyes hirdető partnereink - mint pl. a Google Adsense - cookiekat használhatnak oldalunkon. 

Ezek a hirdetők vagy hirdetői hálózatok különböző technológiákat használnak, hogy hirdetéseiket eljuttassák az Ön böngészőjének. Ennek során automatikusan tudomást szereznek az Ön IP címéről.Egyéb technológiákat is használhatnak (mint pl. cookiek, JavaScript), hogy méréseket készítsenek a hirdetéseik hatékonyságáról, vagy személyre szabják ajánlataikat. 

A www.RandiTime.hu-nak nincs hozzáférése ezekhez a cookiekhoz, amelyeket harmadik fél hirdetők használnak. 

Ha további információra van szüksége, vagy szeretné letiltani bizonyos tevékenységeiket, nézze meg ezen külső hirdetés szolgáltatók egyéni adatvédelmi elveit. A www.RandiTime.hu oldal adatvédelmi elvei nem vonatkoznak ezekre a szolgáltatókra és weboldalakra és a www.RandiTime.hu nem kontrollálhatja tevékenységüket. 

Amennyiben szeretné kikapcsolni a cookiekat azt megteheti böngészőbeállításaiban. További információt a cookiekról és kezelésükről a böngészője saját weboldalán találhat.

 

III. Az adatkezelő személye, a felhasználó

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult:
Bencsik Klára
1123 Budapest, Táltos utca 3.

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett kérésére történő törlésig

Az adatokat nem a 2011. évi CXII. törvény,az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 6. § (5) bekezdése alapján kezeljük.

Az adatokat csak is és kizárólag a fent megnevezett adatkezelő ismerheti meg (Bencsik Klára) az adatokhoz senki másnak nincs hozzáférése, azokat nem adjuk át harmadik személynek.

Elérhetőségek az oldallal kapcsolatban: az oldal alján található "Kapcsolat" menüpont, illetve a support@randitime.hu. Szabálysértő adatlap jelentésére, az adatlapon található "Jelentés" menüpontot ajánljuk (Regisztráció szükséges.). Amennyiben "Jelentés" menüponton keresztüli kapcsolatfelvétel bármilyen oknál fogva nem lehetséges/nem megfelelő az esetben a kapcsolatfelvételre használható elektronikus elérhetőségen a support@randitime.hu-n. Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált. A felhasználó elnevezése az oldalon való kommunikáció során "tag". Felhasználó csak természetes személy lehet.